side-area-logo

فونت سفارشی

فونت مورد نظرتان را از قسمت تایپوگرافی انتخاب و استایل حرفه ای را به متون سایت بدهید.

درباره فونت سفارشی

توضیحات کوتاه

دو راه برای استایل و انتخاب تایپوگرافی در پوسته وجود دارد. شما میتواند فونت های اصلی را از قسمت تایپوگرافی تغییر دهید. همچنین میتوانید با توجه به آموزش ها فونت سفارشی خود را انتخاب نمایید و به قسمت های مورد نیاز مانند منو ، فونت های اصلی و… اختصاصی دهید.

Style — default; Layout — default; Inside options — custom font;
Image module

Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack. Font-falily: lato.

Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack. Font-falily: Open Sans Condensed.

Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack. Font-falily: PT Serif.

Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack. Font-falily: Lobster Two.

Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack. Font-falily: Arvo.

Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack. Font-falily: Vollkorn.