side-area-logo

متن فانتزی

از افکت های ویژه برای متن و فانتزی نشان دادن آنها استفاده از ماژول های رونبی است.

درباره متن فانتزی

توضیحات کوتاه

انیمیشن ها چندمنظوره برای نمایش متن های افکت دار برای جذب کردن مشتریان جدید. از افکت  ها و تنظیمات و انیمیشن های متنوع یکی را به دلخواه از لیست تعریف شده ها انتخاب کنید. فونتهای سفارشی را مشخص کنید یا رنگها را اضافه کنید تا متن را حتی بیشتر زیباسازی دهید.

Style — Changing Words; Layout — n/a ; Inside options — custom font, color;
Image module
شما احتیاج دارید بهخریدعشقاستفادهپوسته رونبی.

در پروسه طراحی سایت، همیشه این موضوع پیش می آید.

ماژول های متغیر

Shuffle Style
Image module
Style — Shuffle; Layout — n/a; Inside options — defaults;
شما احتیاج دارید به عشق استفاده خرید پوسته رونبی.
Type Style
Image module
Style — Type; Layout — n/a; Inside options — defaults;
شما احتیاج دارید بهخریدعشقاستفادهپوسته رونبی.
Changing Words Style
Image module
Style — Changing Words; Layout — n/a; Inside options — defaults;
شما احتیاج دارید بهخریدعشقاستفادهپوسته رونبی.